BKC-game.net - Boj o korunu Českou

PRAVIDLA HRY


Jedná se především o virtuální online hru jménem Boj o Korunu Českou (dále též "BKC", "hra"). Tento produkt a jeho obsah bezvýdhradně podléhá a je chráněn zákony o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Případné úmyslné poškození práv majitele nebo programátora produktu bude vymáháno formou náhradou škody určenou vedením hry prostřednictvím především ČESKÉHO PRÁVA.

1. Vedení hry
- Má absolutní rozhodovací právo a jeho rozhodnutí se NEKOMENTUJE. Pouze poškozený login a nikdo jiný má právo odvolání proti rozhodnutí.(vyjímkou je pokud poškozený svým trestem poškodil svůj kraj. V takovém případě se o náhradu škody přihlásí vrchní vedení kraje.) Učiní takto slušnou formou pouze do pošty loginu vlk.

Tento postup neplatí pro hráče, kteří mají zákaz vstupu do hry. Těmto jedincům slouží jako kontaktní adresa: czchaloupka@gmail.com , na který se vztahují bezvýhradně pravidla této hry v plném znění.

Hráči nesmí uveřejňovat komunikaci s vedením hry jakoukoli formou.

Jakákoli forma či pouhý náznak porušení bude vnímáno jako úmysl a vedeni hry bude konat ve smyslu pravidla č.8. níže uvedeného, s čímž hráč bezvýhradně souhlasí a proto dokončil závazně dobrovolnou registraci do této hry.

- Tyto pravidla se mohou kdykoliv změnit i za běhu hry, podle situace ve hře.
- Všechny loginy jsou výhradním majetkem BKC a jsou veřejnosti zpřístupněny za účelem hraní.
- V této virtuální int. online hře (BKC nepochybně hrou je) neni tolerována žádná veřejně vyslovená nedůvěra ve vedení hry nebo hru jako takovou. S konstruktivními návrhy na vylepšení hratelnosti se dotyčný obrací do pošty papírového majitele projektu (login vlk). Pokud zpráva odeslaná vedení hry nebude mít patřičně a řádně vyplněn předmět, bude smazána bez přečtení.
Momentálně vedení hry nepřijímá žádné návrhy na úpravu a soustředí se přednostně na dokončení verze 3 této hry.

2. Login
- Každý uživatel (dále jen "hráč") může hrát pouze za jeden login. Pokud jich bude mít více, hrozí mu okamžité smazaní bez náhrady.
Totéž platí v případě využití externích programů maskujících svoji pravou IP adresu (tak zvané anonymizéry a jim podobné). Takový profil bude automaticky vedením hry označen, případně trestán jako multiúčet.
- Z jednoho PC můžou hrát i dva (a více) hráči pouze v případě, že si zažádají o povolení kompetentnímu administrátorovi hry a tento je zavede a následně očistí v AntiMulti tabulce. Hráči hrající z jednoho PC musí hrát nezávisle na sobě - pokud bude prokázána spolupráce (převody peněz,jakékoli útoky atd.), budou bez náhrady smazáni.
- Hráč takto smazaný nesmí být do konce věku ve vládě (ani jako parťák)
- Jméno hráče ani jeho města nesmi obsahovat jméno nikoho z vedení hry či vulgaritu. Názvy měst nesmí obsahovat jména Klíčových měst nebo měst spojených s Příběhem a Výzkumem.


3. Mazání loginu mimo jiné může být za:
# a)
- nevhodnou vulgaritu kdekoli ve hře (co je a neni posuzuje vedení hry)
- Přihlášení se do jiného loginu
- užívání, případně opakované užívání externích nástrojů umožňující zejména refresh prohlížeče v kratším intervalu než je 30sekund (obnovení stránky) Tyto aplikace ovlivňují bezproblémový chod serveru
- Bugování = hráč využívá nedokonalosti a chyby ve hře ku svému prospěchu.
Polehčující okolností je přiznání se a objasnění způsobu, aby se tomu do budoucna dalo předejít.
Hráč je povinen nalezený bug (chybu hry) neprodleně nahlásit vedení hry!
- Jakýmkoliv způsobem (referenda, příspěvky na fórech, avatary,...) šířit nebo naopak poškozovat jakoukoliv politickou stranu nebo podobnou organizaci.
# b) Porušení pravidel této hry jsou následující různé tresty dle závažnosti:
- ostuda
- smazání profilu
- zákaz být ve vládě
- BAN
- IP BAN
- případně pokud půjde o přímé porušení zákonů České republiky bude vedení hry postupovat dle platných zákonů této země a domáhat se případně způsobené náhrady škod po pachateli.


4. Fóra/Pošta
Příspěvky uveřejněné ve fórech/poště vyjadřují názory hráčů, nikoliv vedení hry, které za jejich obsah nenese zodpovědnost.
# a) Je zakázáno:
- "spamovat" či jinak zdržovat vedení hry a ostatní hráče nevhodným způsobem.
# b) Vulgární slova v neúplné podobě, u kterých je jasný význam, se trestají jako vulgární slova plného znění
# c) Moderátoři se při udělování Bobříka mlčení na fórech řídí níže uvedenou tabulkou trestů
- opakující se text = max 60 minut
- tématicky nezapadající,informace s nulovou hodnotou = max. 240 minut
- urážky (adminů i hráčů), vulgarismy = max. 500 minut
- nevyžádaná reklama = max. 1 000 minut
- erotické, rasistické atp. příspěvky či odkazy = max. 2 880 minut
- vedením hry udělen vyjimečný trest = dle uvážení
a píší ID přispěvku za který byl trest udělen
# d) Bobřík mlčení při potrestání Bobříkem mlčení je zakázáno ho obcházet přes parťáka.

5.Funkce
# Moderátor fóra:
- Má pravomoc mazat příspěvky na všech fórech kam jako hráč má přístup. Řídí se podle tabulky pro moderátory v bodě 4C. Jejich konání ověřuje vedení hry. Vláda má zakázáno jakýmkoliv způsobem poškodit moderátora z důvodu, kdy moderátor postihne nebo smaže některé příspěvky na fórech.
Pokud moderátor zneužije své funkce, bude vedením hry potrestán
# Strážce:
Je hráč jako každý jiný. Měl by dokonale ovládat hru, umět komunikovat s lidmi. Střeží celý projekt před nežádoucími vlivy. Je to mezičlánek mezí hráčem a vedením hry. Ke svým spoluhráčům se chová s úctou, věnuje svoji pozornost lidem, kteří se chtějí zaučit a zdokonalit. V případě porušení pravidel a devastace kraje velitelem nebo senátorem, může být na tuto funkci dosazen na dobu nezbytně nutnou. Ze svých chyb a nevhodného chování se zodpovídá přímo vedení hry. Je to velmi zodpovědná, stresově i časově náročná funkce, proto ji časem budou vykonávat jen ti nejlepší hráči, které už nebaví hrát a chtějí pomoci hře i jinak.
# Parťák:
- Slouží k zastupování majitele účtu v jeho nepřítomnosti, musí být vždy z vlastního kraje. Za zneužívání funkce parťák nese plnou odpovednost majitel účtu. Půjde-li o záměrné poškozování hrače či kraje ze strany parťáka, vedení hry adekvátně zasáhne.
# Vlády:
- Velitel, zástupce, senátor a generál se chovají ke svému kraji a svým občanům tak jako i k ostatním uživatelům této hry humálního a důstojně.
Pokud občan nereaguje na jejich výzvu mají právo ho dát do exilu. Pokud ani po dvou dnech nenastala změna v chování hráče, má vedení kraje právo hráče vyhodit k bezdomovcům.
# Volby:
- je zakázáno obesílat hráče z kraje o hlas poštou nebo fórech. Může se k situaci v kraji a ke své kandidatuře vyjadřovat na domácím fóru. Kdo kandiduje je uveden na kandidátce. Hráči se během voleb mohou zapsat během prvních 24h na kandidátku.Druhých 24h se volí. Je zakázáno na vlastní kandidátce podporovat či znevažovat jiné kandidáty. Pro stávajícího velitele je zakázáno trestat voliče nebo protikandidáta, který se snaží seznámit hráče s programem jeho kandidatury (pouze 2dny během voleb). Kandidatura hráče končí po skončení voleb. Hráč který nebyl zvolen akceptuje svoji prohru. Rodiny či kamarádi hrající z 1 PC mají zakázáno dávat si hlas, jelikož u někoho nelze přesně určit, kdo si zakládá a kdo ne multiúčet. Porušení tohoto bodu se trestá pravidlem 3B.Tyto pravdila se vztahují i na volbu Osobnosti věku.
# povinnost velitele:
- Vyhodit k bezdomovcům každý login s jedním městem, který se déle jak 72h nepřihlásil do hry.
# povinnost generálů:
- Každý generál, každý den napíše jedinci, který je v exilu co má dělat, jelikož takový člověk nevidí DF,KP,OV.

6.Smlouvy a vztahy
- Počet válek kraje je neomezen
- Všechny aktivní války se musí ukončit nejpozději hodinu před koncem věku

7. Zákazy aneb síň hanby:
uživatel hrající pod loginem vandracek, Xardaser, Al!k, Rolex,Ted_Mosby, jovanovski, citrusccc,saman : doživotní zákaz vstupu do hry.
uživatele se zákazem na funkce velitel a senátor:
Rarwin
miro14
Dng
Just_for_Life
manik555
Gothmog
Crower
mohou ovšem vykonávat funkci generála.
uživatel se zákazem do vlády jako celek do odvolání včetně parta:
david.7

8. Závěrečné ustanovení o dobrých mravech ve hře a následky jejich nedodržení hráčem:
Každý hráč svojí závaznou registrací do této virtuální internetové hry, bere na vědomí a bezvýhradně s níže uvedeným souhlasí.
Hráčem se dotyčná osoba stává po dokončení registrace a prvním přihlášením do hry.
Hráč si je plně vědom toho, že zde nesmí nic zneužívat ku vlastnímu prospěchu či prospěchu třetí osoby.
za účelem vstupu do hry využívá produktu vedení hry, tedy cizí majetek. Nalézá se takto ve virtuální realitě
- je si plně vědom toho, že tuto hru může, ale i nemusí hrát (licenčně úplatně/bezúplatně užívat) na základě: Zákon č. 121/2000 Sb.,o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
- Pokud se rozhodl hrát, činí takto dobrovolně a zavazuje se takto dodržovat bezvyjímečně všechny podmínky stanovené vedení hry v plném znění uvedená kdekoli ve hře. (V případech písemných dohod i mimo ni)
Každý nevhodný projev hráče či hráčů (co je a neni vhodné posuzuje vedení hry) kdekoli ve hře i mimo ni v její neprospěch a neprospěch vedení hry bude pečlivě evidován a archivován vedením hry.
Přednostně bude takový hráč upozorněn, aby svého nežádoucího chování zanechal. Pokud neuposlechne bude smazán jemu poskytnutý login vedením hry.
U opakovaného porušení bude záležitost posuzována jako možné úmyslné poškození dobrého jména a cizí věci.REKLAMA
On-game - svět online her Získejte více návštěvníků a hodnocení svého webu!!!
Copyright © since 9.9.2010 Tomáš Chaloupka alias herní login vlk & Pavel Krejčí alias herní login pavel. Všechna práva vyhrazena.